A New Way Home: Slovakian Edition

Help for people in Slovakia and the Czech Republic to find new paths to living in their own home.

Slovak translation and publication in cooperation with the Council for Counselling in Social Work 

Translated by: Miroslav Cangár, Lucia Cangárová, Soňa Holúbková 2022

Slovenská republika ratifikovala v roku 2010 CRPD. Tento krok viedol k tomu, že sa na národnej úrovni začal riešiť prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vláda Slovenskej republiky prijala národnú stratégiu deinštitucionalizácie (ďalej len DI) a začala postupne podporovať tento proces. 

Napriek tomu je proces prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť na Slovensku veľmi pomalý a dlho trvajúci. Práve z tohto dôvodu sme v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci (téme DI venujeme od svojho vzniku v roku 1991) veľmi privítali a s radosťou preložili knihu od Frances Brown a Johna Dalrymple New Way Home. Publikácia New Way Home je inšpiratívnym materiálom aj pre slovenskú odbornú a laickú verejnosť v tom, ako podporovať na individuálnej úrovni ľudí, ktorí dlhodobo žili v inštitúciach v prechode domov a do komunitných služieb. 

Prečítajte si a stiahnite si bezplatný pdf vo svojom prehliadači, odkaz nižšie.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) je neziskové občianske združenie, ktoré ponúka poradenstvo, supervíziu a vzdelávanie pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí v nepriaznivej životnej situácii, seniorov, odborníkov a pracovníkov v sociálnych službách v Slovenskej republike.

RPSP presadzuje služby kvalitné komunitné služby orientované na človeka. Čítajte čítajte viac na: https://www.rpsp.eu

The Slovak Republic ratified the CRPD in 2010.  Following this step, the transition from institutional to community-based care began to be addressed at the national level. The Government of the Slovak Republic adopted a national strategy for deinstitutionalisation (DI) and started to gradually support this process. 

Despite this, the process of the transition from institutional to community care in Slovakia is very slow and gradual. That is why we at the Social Work Advisory Board (who have been working on the subject of DI since our inception in 1991) very much welcomed and were delighted to translate Frances Brown and John Dalrymple's book A New Way HomeA New Way Home is an inspirational resource for professionals and the general public on how to support people who have lived in institutions for a long time and want to move into their own home and into community services. 

Read and download the free pdf in your browser, link below.

The Council for Counselling in Social Work (RPSP) is a non-profit civic association that offers counseling, supervision and education in improving social services for people with disabilities, people in an unfavorable life situation, seniors, professionals and social workers in the Slovak Republic.

RPSP promotes quality community-oriented community services, read more at: https://www.rpsp.eu


The publisher is Citizen Network Research. A New Way Home Slovakian Edition © Frances Brown & John Dalrymple 2022.

Documents